Analiza de Risc

[vc_row][vc_column][vc_column_text]Analiza de Risc Suceava – Analiza de Risc la Securitatea fizica

[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_column_text]Analiza de risc la securitatea fizica este obligatorie pentru toate societăţile comerciale, indiferent de natura capitalului social, care deţin bunuri sau valori cu orice titlu si sunt obligate sa asigure protecţia acestora.

Cadru legislativ privind analiza de risc la securitatea fizica, in România, este definit de:

Legea nr. 333 din 08.06.2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor si protecţia persoanelor;
Hotărârea de Guvern nr. 301 din 11.04.2012;
Hotărârea de Guvern nr. 1002/2015 privind modificarea si completarea Hotărârii Guvernului nr. 301/2012 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor si protecţia persoanelor a fost publicata in Monitorul Oficial, Partea I, nr. 984 din 30 decembrie 2015;
Instrucţiunea MAI nr. 9 din 01.03.2013.
LEGEA nr. 333 din 8 iunie 2003
privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor si protecţia persoanelor

Art.2

(1) Ministerele si celelalte organe de specialitate ale administraţiei publice centrale si locale, regiile autonome, companiile si societăţile naţionale, institutele naţionale de cercetare-dezvoltare, societăţile comerciale, indiferent de natura capitalului social, precum si alte organizaţii care deţin bunuri ori valori cu orice titlu, denumite in prezenta lege unităţi, sunt obligate sa asigure paza acestora.

Art. 3

(1) In funcţie de importanta, specificul si valoarea bunurilor pe care le deţin, conducătorii unităţilor prevăzute la art. 2 alin. (1), cu sprijinul de specialitate al politiei, pentru sistemele civile de paza, sau al jandarmeriei, pentru cele militare, stabilesc modalităţi concrete de organizare si de executare a pazei, după caz, cu efective de jandarmi, paza cu gardieni publici, paza proprie sau paza prin societăţi specializate.

(3) La unităţile unde nu este posibila realizarea unui sistem de paza organizat, conducătorii acestora sunt obligaţi sa execute împrejmuiri, grilaje, obloane, încuietori sigure, iluminat de securitate, sisteme de alarma sau alte asemenea mijloace necesare asigurării pazei si integrităţii bunurilor.

Art. 4

Răspunderea pentru luarea masurilor de asigurare a pazei bunurilor si valorilor deţinute cu orice titlu revine conducătorilor unităţilor prevăzute la art. 2 alin. (1).

Art. 50

Conducătorii unităţilor prevăzute la art. 2 alin. (1) din Legea 333/2003, in care funcţionează sisteme de paza, au următoarele obligaţii:

a) răspund de organizarea si funcţionarea pazei unităţilor, bunurilor si valorilor pe care le deţin, cu orice titlu;
b) analizează temeinic nevoile stricte de paza si stabilesc efectivele necesare, in raport cu natura, importanta, mărimea si vulnerabilitatea unităţilor respective, cu specificul producţiei si cu locul de dispunere a acestora; in obiectivele in care paza se executa cu efective de jandarmi, analiza si stabilirea masurilor se realizează împreună cu comandantul unităţii de jandarmi care a aprobat planul de paza;
c) asigura, pentru executarea serviciului de paza, selecţionarea persoanelor cu profil moral corespunzător, cu aptitudini fizice si profesionale necesare acestei activităţi;
d) iau masuri de instruire specifica a personalului de paza si controlează modul in care acesta îşi executa atribuţiile de serviciu;
e) asigura executarea amenajărilor si a instalaţiilor necesare desfăşurării serviciului de paza, precum si introducerea, întreţinerea si menţinerea in stare de funcţionare a sistemelor tehnice de legătură, de paza si de alarma împotriva efracţiei;
f) asigura echiparea personalului de paza cu uniforma si insemne distinctive, in condiţiile legii;
g) asigura corp de garda sau încăpere de serviciu pentru efectivele de jandarmi, poliţişti locali ori cele ale societăţilor specializate destinate serviciului de paza si fondurile necesare pentru acoperirea cheltuielilor de funcţionare a acestuia;
h) încheie contracte de prestări de servicii in domeniul pazei, gărzii de corp, pentru instalarea sistemelor de alarma împotriva efracţiei, numai cu societăţile sau persoanele ori prin politia locala cărora li s-a acordat licenţa, după caz, de către Inspectoratul General al Politiei Romane;
i) asigura spatiile si amenajările necesare păstrării in deplina siguranţă a armamentului si a muniţiei destinate serviciului de paza;
j) stabilesc reguli privind accesul si circulaţia in interiorul obiectivului păzit;
k) stabilesc responsabilităţi pentru şefii compartimentelor de munca, in ceea ce priveşte paza si siguranţă utilajelor si instalaţiilor.
Hotărârea de Guvern nr. 301 din 11.04.2012
pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr.333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor si protecţia persoanelor – referitor la Sisteme tehnice de protecţie si de alarmare precizează ca:

Art.2

(1) Adoptarea masurilor de securitate a obiectivelor, bunurilor si valorilor prevăzute de lege (L. 333/2003) se realizează pe baza unei analize de risc la securitate fizica.

(2) Elaborarea analizei de risc la securitate fizica se face potrivit instrucţiunilor emise de ministrul administraţiei si internelor;

ANEXA la H.G. 301/2012 Normele Metodologice de aplicare a Legii 333/2003
Art. 2

(1) In vederea îndeplinirii obligaţiilor prevăzute de Legea nr. 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor si protecţia persoanelor, cu modificările si completările ulterioare, denumita in continuare Lege, unităţile prevăzute la art. 2 alin. (1) din Lege, denumite in continuare unităţi indiferent de natura capitalului social, forma de organizare ori asociere, modul de deţinere a bunurilor ori valorilor, trebuie sa adopte masuri de securitate in formele prevăzute de Lege, completate cu masuri procedurale.

(3) Adoptarea masurilor de securitate prevăzute la alin. (1) se realizează in conformitate cu analiza de risc efectuata de unitate, prin structuri de specialitate sau prin experţi abilităţi, care deţin competente profesionale dobândite pentru ocupaţia de evaluator de risc la securitatea fizica.

Art. 3

(1) Pentru unităţile care îşi desfăşoară activitatea printr-o reţea formata din subunităţi sau puncte de lucru distribuite teritorial, responsabilitatea asigurării masurilor de securitate in întreaga reţea revine conducerii unităţii centrale.

Art. 67

(1) Asocierea masurilor si a mijloacelor de siguranţă prin introducerea mijloacelor mecanofizice de protecţie si a sistemelor de detecţie, supraveghere si alarmare se face in baza analizei de risc la efracţie, elaborata in condiţiile art. 2.

(3) Conducătorii unităţilor au obligaţia folosirii mijloacelor de protecţie mecanofizica si a echipamentelor componente ale sistemelor de alarmare care sunt certificate conform standardelor europene sau naţionale in vigoare de către organisme acreditate din tara ori din statele membre ale Uniunii Europene sau ale Spaţiului Economic European.

ANEXA Nr.7 la H.G. 301/2012
Art. 2

Configuraţia sistemelor de protecţie mecanofizice si de alarmare împotriva efracţiei se stabileşte in baza analizei de risc si a cerinţelor minimale de securitate prevăzute in anexa nr. 1 la normele metodologice.

Hotărârea de Guvern Nr. 1002 din 23 decembrie 2015 (publicata in M. Of. al României nr. 984/30.12.2015)
pentru modificarea si completarea Hotărârii Guvernului nr. 301/2012 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor si protecţia persoanelor

ART. II

Termenul prevăzut la art. 7 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 301/2012 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor si protecţia persoanelor, publicata in Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 335 din 17 mai 2012, cu modificările ulterioare, precum si cu modificările si completările aduse prin prezenta hotărâre, privind obligaţia elaborării analizei de risc la securitate fizica de către unităţile prevăzute la art. 2 alin. (1) din Legea nr. 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor si protecţia persoanelor, republicata, cu modificările si completările ulterioare, înfiinţate pana la data de 16 iunie 2012, se proroga pana la data de 1 iulie 2017.

INSTRUCŢIUNILE M.A.I. nr. 9/2013
act publicat in M.O. nr.164/27.03.2013

privind efectuarea analizelor de risc la securitatea fizica a unităţilor ce fac obiectul Legii nr. 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor si protecţia persoanelor, cu modificările si completările ulterioare

Art. 1

(1) Prezentele instrucţiuni stabilesc metodologia de efectuare a analizelor de risc la securitatea fizica pentru unităţile ce fac obiectul Legii nr. 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor si protecţia persoanelor, cu modificările si completările ulterioare, denumite in continuare unităţi, precum si condiţiile pe care trebuie sa le îndeplinească persoanele care desfăşoară astfel de activităţi.

(2) Analiza de risc la securitatea fizica constituie fundamentul adoptării masurilor de securitate a obiectivelor, bunurilor si valorilor prevăzute de lege, transpuse in planul de paza si proiectul sistemului de alarmare.

Art. 2

(1) Prezentele instrucţiuni se aplica de către:

a) conducătorii unităţilor, pentru adoptarea masurilor de asigurare a securităţii obiectivelor proprii;
b) specialişti si experţi, in procedura de elaborare a analizelor de risc pentru faza de funcţionare a obiectivelor, cat si in faza de proiectare;
Art. 4

(1) Analiza de risc la securitatea fizica, denumita in continuare analiza de risc, se materializează prin documentaţia întocmită in cadrul procesului standardizat de management al riscului, prin care se determina, in mod dinamic, masurile necesare si aplicabile, pentru încadrarea riscurilor de securitate la niveluri acceptabile.

(2) Documentaţia prevăzută la alin. (1) se înregistrează la unitatea beneficiara după asumarea de către conducătorul acesteia, urmând ca in termen de 60 de zile sa se realizeze implementarea masurilor stabilite.

(3) Procesul de efectuare a analizei de risc începe după semnarea contractului de prestări servicii intre beneficiar si prestator, cu excepţia cazurilor de realizare prin structuri de specialitate proprii in regim intern.

(4) Analiza de risc se efectuează înaintea instituirii masurilor de securitate si se revizuieşte in una din următoarele situaţii:

a) cel putin odată la 3 ani, pentru corelarea cu dinamica parametrilor interni si externi care generează si/sau modifica riscurile la securitatea fizica a unităţii;
b) in cel mult 60 de zile de la producerea unui incident de securitate la unitatea respectiva;
c) in cel mult 30 de zile de la modificarea caracteristicilor arhitecturale, funcţionale sau a obiectului de activitate al unităţii.
Art. 8

(1) Analizele de risc se efectuează de experţi înscrişi in R.N.E.R.S.F. (Registrul National al Evaluatorilor de Risc la Securitatea Fizica)

Art. 23

(1) Masurile de securitate cuprind atât elemente de tip condiţie cat si elemente neimpuse prin cerinţele minimale, dar care trebuie in mod obligatoriu analizate.

(2) Elementele neimpuse vor fi evaluate conform situaţiei reale pentru obiectivele in funcţiune sau conform scenariului de funcţionare, pentru încadrarea in zona nivelului de risc acceptat, inferior pragului critic.

Art. 24

Pentru obiectivele noi, elementele neimpuse vor fi propuse de evaluator pentru acoperirea necesităţilor de securitate fizica, conducătorul unităţii având obligaţia de a le materializa prin realizarea amenajărilor de protecţie mecanofizica, instalarea de sisteme de sisteme de securitate, achiziţionarea unor servicii de securitate, sau alte masuri stabilite pentru acoperirea necesităţilor de securitate.

Art. 25

Pentru obiectivele preexistente, evaluarea si cuantificarea factorilor din grila se face prin aprecierea locala a stării de fapt si prin consultarea contractelor de servicii de paza, transport valori, monitorizare, instalare si mentenanţă sisteme de alarmare, a documentelor de procurare, certificare, punere in funcţie si prin verificări funcţionale ale echipamentelor electronice si dotărilor de protecţie mecanofizica.

Analiza de risc la securitatea fizica Suceava , Analiza de risc Suceava[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]